Prezydent podpisał ustawy tworzące „tarczę antykryzysową” i od dziś obowiązują nowe przepisy dot. ważności i wydawania orzeczeń o niepełnosprawności.
Zgodnie z tą Ustawą orzeczenie o niepełnosprawności może być obecnie wydane bez bezpośredniego badania osoby, która o nie wnioskuje.

Lekarz, przewodniczący komisji orzeczniczej, może ocenić stan zdrowia osoby występującej o orzeczenie na podstawie dokumentacji medycznej dołączonej do wniosku o orzeczenie, jeśli uzna ją za wystarczającą. Nie ma także konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza niemożność osobistego stawiennictwa z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby.
Z Ustawy dowiadujemy się również, że orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność:
• upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na czas określony kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
• upływa po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w trakcie ważności posiadanego orzeczenia na czas określony kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność nie dłużej jednak niż do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia).