Zarząd Stowarzyszenie po PROstu.  Pracownia Rozwoju Osobistego w Słubicach ogłasza nabór na wolne stanowisko opiekuna w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słubicach.
Nazwa i adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy  w Słubicach ul. Plac Wolności 17 e, 69-100 Słubice.
1. Stanowisko pracy: opiekun

2.  Wymagania konieczne:
a) wykształcenie średnie na kierunku: pedagogika  lub pokrewne przygotowujące do pracy z osobami dorosłymi np. terapia zajęciowa.
b) znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy,
c )co najmniej trzy miesięczne  doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób  z zaburzeniami psychicznymi,
d) obywatelstwo polskie,
e )stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,
f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
g) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
h) nieposzlakowana opinia.
3. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność,
b) umiejętność planowania i realizacji indywidualnych i grupowych zajęć dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu,
c) umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia,
d) umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,
e) wysoka kultura osobista, odporność na stres,
g)uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu.

4.  Zakres zadań na stanowisku:
a) organizowanie i prowadzenie zajęć kulinarnych i higienicznych
b) praca w zespole wspierająco-aktywizującym i realizowanie jego ustaleń,
c) lanowanie indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanej do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej,
d) systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,
e) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,
g) towarzyszenie uczestnikom domu w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,
h) wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem,
i) pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów,
j) pomoc w diagnozowaniu potrzeb i możliwości podopiecznych podczas zajęć,
k) wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika.
6. Informacja o warunkach pracy:
a)wymiar czasu pracy: etat umowa o pracę na czas określony od 01.10.2020r. do 31.12.2020r.
b)miejsce pracy – stanowisko pracy mieści się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Słubicach.
c)stanowisko pracy – praca w systemie jednozmianowym, 40 – godzinny tygodniowy wymiar czasu pracy,

7. Wymagane dokumenty:
a)Własnoręcznie podpisane CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r., poz. 1000 z poźn. zm.).
2)Własnoręcznie podpisany list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.
3)Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach).
4)Własnoręcznie podpisany kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
5) Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
6) Oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku terapeuta/instruktor terapii zajęciowej.
7) Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
8) W przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
9) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 22.09.2020r. do 27.09.2020r.  w biurze Stowarzyszenia po PROstu. Pracownia Rozwoju osobistego. ul. Szamarzewskiego 6/35 , 69 - 100 Słubice, tel. 530 002 016 lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.