W związku z wynikającą z realizacji dwóch projektów dofinansowanych przez PFRON koniecznością przeprowadzenia audytu, zapraszamy firmy do składania ofert.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu w celu uzyskania racjonalnego zapewnienia, że koszty poniesione w ramach realizacji zadania/projektu są kwalifikowalne a zadanie/projekt jest realizowany zgodnie z przepisami prawa, z wnioskiem i umową, oraz wydanie opinii w tym zakresie.

Projekt 1.
Tytuł: Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II
Wartość projektu: 924 000, 00
Okres realizacji: 01.04.2018 -31.03.2021, okres do badania audytowego 01.04.2020 - 31.03.2021
Projekt 2.
Tytuł: Rehabilitacja drogą do AKTYWNOŚCI
Wartość projektu: 195 114,00
Okres realizacji: 01.01.2020-31.03.2021
Termin wykonania audytu: 15.03.2021r. -  31.03.2021r.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 a) dysponują osobami o udokumentowanych kwalifikacjach,
b) posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie audytowania zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych (przynajmniej 3 zadania/projekty),
c) posiadają udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,
d) posiadając udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego i/lub audytu wewnętrznego.
Przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu należy rozumieć osoby spełniające warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.). W przypadku osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu zewnętrznego projektu warunki wskazane pkt b-d stosuje się odpowiednio.
 Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu zobligowany jest do złożenia: wykazu wykonanych audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych wraz z terminem ich wykonania, wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, potwierdzonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uprawniające do przeprowadzenia zadania audytowego, propozycji kwoty, za jaką przeprowadzi audyt. Wymienione powyżej dokumenty powinny dotyczyć zarówno kwalifikacji i doświadczenia osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w wykonaniu audytu, jak również podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zlecenia na przeprowadzenie audytu. Złożenie dokumentów potwierdzających posiadanie odpowiedniego doświadczenia przez podmiot ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zadania/projektu jest warunkiem koniecznym w stosunku do oferentów ubiegających się o zlecenie tej usługi. Skład zespołu przeprowadzającego audyt zewnętrzny powinien być co najmniej dwuosobowy. W skład zespołu powinna wchodzić co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.
 Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do Stowarzyszenia po PROstu. Pracowni Rozwoju Osobistego i PFRON. Osoby przeprowadzające audyt zewnętrzny składają pisemne oświadczenie o bezstronności i niezależności. Oświadczenia stanowią załączniki do umowy podpisywanej pomiędzy Stowarzyszeniem po PROstu a wykonawcą audytu zewnętrznego. Po zakończeniu audytu zewnętrznego, audytor zobowiązany jest do przygotowania raportu/sprawozdania z audytu.
 Miejsce złożenia oferty: Stowarzyszenie po PROstu, ul. Szamarzewskiego 6/35, 69-100 Słubice, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu) lub drogą elektroniczną. Kryteria oceny oferty: wygrywa oferta, która zdobędzie najwięcej punktów; w ocenie nadesłanych zgłoszeń brane będą pod uwagę i oceniane według punktacji: kwalifikacje osób wskazanych do prowadzenia audytu: a) po 1 punkcie za: - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub ekonomiczne studia podyplomowe - każde dodatkowe branżowe uprawnienia i licencje b) po 3 punkty za: - uprawnienia biegłego rewidenta udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu audytów zadań lub projektów finansowanych ze środków publicznych – po 1 punkcie za każde zadanie/projekt; udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu audytów zewnętrznych i/lub wewnętrznych – po 1 punkcie za każdy przeprowadzony audyt; udokumentowane doświadczenie związane z badaniem prawidłowości wykorzystanych środków publicznych – po 1 punkcie za każde badanie; koszt audytu – 1 punkt dla oferty z najwyższą ceną, kolejne punkty przyznawane rosnąco w zależności od oferowanej ceny – najwięcej punktów dostaje oferta z najniższą ceną W przypadku zdobycia przez różne oferty jednakowej liczby punktów, decydujący będzie staż pracy oferentów.
Termin złożenia oferty: do dnia 8 marca 2021 r. do godz. 15:00
 Osoba upoważniona do kontaktu: Joanna Sierżant – Rekret 884 180 989; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 Sposób przygotowania oferty: Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Podpis winien zawierać czytelne imię i nazwisko bądź pieczątkę imienną oraz podpis lub parafę. W przypadku, gdy wykonawca dołącza kopię dokumentu, kopia tego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z oryginałem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w niniejszym postępowaniu i złożeniem oferty.
 SZCZEGÓŁOWY ZAKRES AUDYTU
 I. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych i rzeczowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez Stowarzyszenie po PROstu. Ocenie audytora podlega zgodność realizacji zadania/projektu z jego założeniami określonymi we wniosku oraz w umowie z PFRON. Podczas audytu badana jest wiarygodność danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych przez Stowarzyszenie po PROstu dokumentach związanych z realizowanym zadaniem/projektem.
 II. W ramach audytu badane jest w szczególności, czy: 1. księgi rachunkowe – w części dotyczącej ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją zadania/projektu, 2. dowody księgowe, stanowiące podstawę dokonania zapisów w księgach rachunkowych, 3. zestawienia sporządzone na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów (faktur VAT i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej) przedkładane przez Stowarzyszenie po PROstu do rozliczenia przyznanego dofinansowania, są zgodne ze stanem rzeczywistym realizacji zadania/projektu (w tym czy prawidłowo, rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację finansową i majątkową zadania/projektu, według stanu na dzień sporządzenia ww. dokumentów) a także czy odpowiadają wymogom zawartym w umowie.
 III. Audyt obejmuje w szczególności: 1. weryfikację kwalifikowalności poniesionych kosztów i sposobu ich dokumentowania, w tym m. in.: a) weryfikację, na podstawie reprezentatywnej próby, oryginałów dowodów księgowych dokumentujących zdarzenia dotyczące realizacji zadania/projektu (w okresie objętym audytem), w tym weryfikację opisu dowodów księgowych (klauzul), zgodnie z warunkami umowy; dobór próby powinien być oparty na metodach statystycznych, b) ocenę prawidłowości i wiarygodności poniesionych kosztów (w tym m.in. czy zostały faktycznie poniesione, czy są zasadne i oszczędne, czy są związane z realizacją zadania/projektu, czy zostały poniesione w terminie realizacji zadania/projektu), c) sprawdzenie wniesienia przez Stowarzyszenie po PROstu wkładu własnego, zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie, d) kontrolę zgodności prowadzenia rachunkowości z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w części dotyczącej audytowanego zadania/projektu, e) sprawdzenie, czy prowadzona jest wyodrębniona ewidencja księgowa w zakresie zdarzeń dotyczących realizacji zadania/projektu, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, f) sprawdzenie statusu podatkowego Stowarzyszenia po PROstu (w szczególności w zakresie podatku VAT), 2. weryfikację zgodności danych przekazywanych w sprawozdaniu z realizacji zadania/projektu w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji zadania/projektu, 3. weryfikację sposobu pozyskiwania i przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach zadania/projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 4. weryfikację sposobu monitorowania zadania/projektu przez Stowarzyszenie po PROstu (osiągania celu zadania/projektu), dotrzymanie harmonogramu realizacji działań w zadaniu/projekcie, 5. o ile dotyczy Stowarzyszenia po PROstu – ocenę poprawności udzielania zamówień publicznych obejmującą w szczególności sprawdzenie, czy Stowarzyszenie po PROstu prawidłowo stosuje ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). W przypadku, gdy Stowarzyszenie po PROstu nie jest zobligowane do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, audyt powinien obejmować prawidłowość zakupu dostaw i usług pod względem gospodarności. 6. weryfikację sposobu realizacji działań promocyjnych, zgodnie z warunkami umowy, 7. weryfikację sposobu prowadzenia i archiwizowania dokumentacji zadania/projektu, 8. sprawdzenie, czy Stowarzyszenie po PROstu wdrożyło zalecenia po przeprowadzonych kontrolach oraz usunęło uchybienia, jeśli takie zostały wykryte.
IV. Audyt zewnętrzny powinien zostać przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Praktyki Zawodowej Audytu Wewnętrznego, stanowiącymi załącznik do Komunikatu Nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2011 r. Nr 5, poz. 23