Ułatwienia dostępu

Naszą działalność prowadzimy organizując różnego rodzaju warsztaty, kursy, imprezy kulturalne, realizując projekty oraz prowadząc konsultacje i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną. Stowarzyszenie podejmuje działania bezpłatne oraz działania odpłatne. Pieniądze, które pobieramy za nasze usługi przeznaczamy na działalność statutową stowarzyszenia.

Powstaliśmy z chęci działania i z chęci pomocy! Stowarzyszenie to efekt współpracy ludzi pragnących dzielić z innymi swoje pasje i umiejętności. Członkowie Stowarzyszenia to osoby zajmujące się działalnością pedagogiczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, terapeutyczną, sportową oraz oświatową – osoby o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu.

Ideą naszego działania jest to, iż wszechstronny rozwój, zarówno psychiczny jak i fizyczny, prowadzi do pełnego wykorzystywania swoich zasobów, a tym samym do satysfakcjonującego i szczęśliwego życia!

Chcemy stworzyć miejsce, gdzie każdy będzie mógł skorzystać z pomocy specjalistów, rozwinąć osobisty potencjał i poszerzyć własne horyzonty oraz dobrze się bawić!

CELE STATUTOWE STOWARZYSZENIA:

 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność terapeutyczna,
 • działalność w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr narodowych i tradycji,
 • działalność charytatywna,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • działalność w zakresie rozwoju osobistego i rozwijania zainteresowań,
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
 • promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ:

 • prowadzenie edukacji zdrowotnej, poradnictwa, grup wsparcia związanych z profilaktyką i promocją zdrowia,
 • prowadzenie diagnostyki, poradnictwa i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i psychiatrycznej,
 • organizację spotkań edukacyjnych w zakresie ochrony zdrowia i rozwoju osobistego: warsztatów, szkoleń, seminariów, konferencji,akcji  promocyjnych, treningów oraz imprez kulturalnych,
 • organizowanie warsztatów twórczych, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, językowych, fotograficznych, sportowych oraz teatralnych i filmowych,
 • organizację i prowadzenie wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego, społecznego oraz duchowego osób objętych działalnością Stowarzyszenia,
 • realizowanie środowiskowych programów profilaktyczno - edukacyjno –wychowawczych,
 • wszelkie formy wspierania rodzin, w szczególności zaś łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i zapobieganie powstawaniu patologii,
 • działalność turystyczno – sportowo – rekreacyjną,
 • współpracę z mediami,
 • opracowywanie własnych programów edukacyjnych i profilaktycznych,
 • prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i reklamowej oraz naukowo – badawczej w zakresie ochrony zdrowia,
 • współpracę z administracją publiczną – rządową i samorządową (w tym korzystanie ze środków publicznych), organizacjami pozarządowymi, placówkami służby zdrowia – publicznymi i niepublicznymi oraz innymi instytucjami w kraju i za granicą.