Ułatwienia dostępu

Od 01.09.2017r. prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy.

Z "uroczystym otwarciem" zaczekaliśmy do 3.10.2017 r. Przybyli na nie przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych, dyrektorzy różnych instytucji związanych z pomocą społeczną i działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rodziców naszych podopiecznych. Usłyszeliśmy wiele miłych i ciepłych słów i życzeń powodzenia!
Bardzo dziękujemy!

W Środowiskowym Domu Samopomocy, od początku, jest tłoczno i wesoło.

Placówką zarządza kierownik pani Katarzyna Romańczuk.

Pracownikami są Olga Matuszczak i Jolanta Pilichowska.


Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00.

Adres: Pl. Wolności 17 F, Słubice. Telefon: 95 758 01 53

 

W roku 2019, w ramach projektu pod nazwą Środowiskowym Domu Samopomocy, realizowano niżej opisane przedsięwzięcia. Zachęcamy do zapoznania się z ich opisem.

Celem głównym działalności Środowiskowego domu Samopomocy było stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych,  życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Cel był realizowany poprzez cele szczegółowe, które zostały zrealizowane. Uczestnicy mieli zapewnienie na odpowiednim poziomie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających  z indywidualnych potrzeb uczestników:
Uczestnicy: 19
Działania projektowe: Treningi realizowane w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach. Za prowadzenie treningów jest odpowiedzialny zespół wspierająco - aktywizujący w skład, którego wchodzą:
1. Kierownik,
2. Psycholog,
3. Instruktor ds. kulturalno - oświatowych,
4. Terapeuta,
5. Rehabilitant,
6. Pracownik socjalny
7. Pedagog/pedagog specjalny.
- TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
Celem treningu było rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i bardziej niezależnego życia. Uczestnicy pracowali nad różnymi zdolnościami związanymi z samoobsługą.  
Planowane działania były realizowane poprzez:
1. Trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, podczas których uczestnicy uczyli się:
a) zabiegów pielęgnacyjnych : dbania o włosy – mycie, strzyżenie,
b) pielęgnacji dłoni i paznokci, golenie się, toaleta całego ciała, posługiwanie się środkami higieny osobistej,
c) edukacji na temat konieczności codziennej zmiany bielizny osobistej,
d) kształtowania potrzeby dbania o czystość ubioru, dobór kolorystyczny,
e) doboru odzieży do okoliczności i pory roku,
f) zastosowania preparatów do higieny intymnej.
2. Trening kulinarny podczas, którego uczestnik uczył się:
a) estetycznego przygotowania i spożywania posiłków,
b) poznawania przepisów kulinarnych,
c) poznawania zasad zdrowego odżywiania się,
d) doboru wykorzystania artykułów spożywczych,
e) obsługi sprzętu AGD.
3. Trening umiejętności praktycznych obejmował:
a) trening prasowania (nauka obsługi żelazka, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i unikniecie poparzenia),
b) trening prania (nauka prania ręcznego oraz w pralce automatycznej, dobór prania w zależności od kolorystyki, prawidłowe wieszanie prania, sposoby wybawiania plam, odpowiedni dobór detergentów),
c) trening reperacji odzieży (doskonalenie umiejętności przyszywania odzieży, cerowania, obsługa maszyny do szycia).
4. Trening obsługi sprzętu AGD i RTV miał na celu:
a) zapoznanie  z obsługą prali, zmywarki, odkurzacza, piekarnika, telewizora itp.
5. Trening budżetowy skupiał się na:
a) nauce poznawaniu wartości nominałów,
b) orientacji w cenach danych produktów,
c) planowaniu wydatków miesięcznego budżetu,
d) umiejętności opłacania rachunków,
e) umiejętności robienia zakupów niezbędnych do treningu kulinarnego.
Treningi zostały zrealizowane.
- TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Trening ten dotyczył wszystkich możliwych celowych działań związanych z kontaktem z drugą osobą czy grupą. Uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu:
a)  rozumienia różnych sytuacji społecznych oraz dostosowania swojego zachowania do okreslonych okoliczności,
b) uczenia i przestrzegania zasad życia społecznego,
c) nawiązywania i podtrzymywania rozmowy,
d) radzenia sobie z trudnymi emocjami (w tym m.in. z lękiem, złością, smutkiem, wstydem),
e) komunikowaniu swoich potrzeb, myśli i uczuć w konstruktywny i asertywny sposób (współpracując w grupie i unikaniu konfliktów).
Planowane działania były realizowane poprzez:
1. Trening umiejętności społecznych obejmował:
a) modelowanie odpowiednich form zachowań i porozumiewania się podczas kontaktów z innymi uczestnikami,
b) rozmowy indywidualne z poszczególnymi osobami (pomoc w uświadamianiu sobie własnych emocji, psychoedukacja dotycząca sposobów radzenia sobie z trudnymi przeżyciami.
2. Trening umiejętności interpersonalnych / trening aktywizacji zawodowej polegał na;
a) nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu (werbalne i niewerbalne, gotowość do kontaktu, rezygnacja z kontaktu, gesty powitania, uścisk dłoni),
b) kształtowanie umiejętności nawiązywania pozytywnych relacji z otoczeniem, z rodziną oraz podczas czynności życia codziennego np. zakupy w sklepie,
c) modelowanie pozytywnych relacji oraz zachowań w innych instytucjach np. w urzędach,
d) integrację ze społecznością lokalną poprzez organizowanie spotkań.
3. Zajęcia indywidualne
Treningi został zrealizowane.
- TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
Podczas treningu uczestnicy uczyli się:
a) rozwijać własne zainteresowania literaturą, mediami itp.,
b) rozwijania umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, towarzyskich,
c) rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych, technicznych, zdobniczych rzeźbiarskich oraz sztuk użytkowych.
Planowane działania były realizowane poprzez:
1. Zajęcia edukacyjne polegały na;
a) usprawnianiu zdolności zapamiętywania (uczenia się wierszyków, piosenek)
b) bajkoterapii,
c) muzykoterapii- zabawy muzyczno-ruchowe, kształtowaniu poczucia rytmu,
d) psychodramie- przygotowaniu i prezentacji spektakli.
2. Zajęcia manualno – plastyczne polegały na;
a) udziału w konkursach plastycznych,
b) działaniach plastycznych w różnych technikach i materiałach (rysowanie, malowanie, modelowanie),
c) poznawaniu nowych technik malarskich oraz modelowaniu,
3. Zajęcia techniczne polegały na:
a) działaniach technicznych polegających na konstruowaniu, budowaniu przy pomocy rożnych materiałów i narzędzi.
4. Zajęcia komputerowe polegały na:
a) nauce obsługi komputera,
b) nauce wyszukiwania informacji,
c) nauce pisania na klawiaturze.
5. Zajęcia z Hipoterapii- zajęcia były realizowane podczas spotkań integracyjnych, uczestnik obcował z koniem, czesał go pod okiem instruktora jeździł konno.
- TERAPIA  RUCHOWA podczas zajęć uczestnicy pracowali nad :
a) kształtowaniem koordynacji wzrokowo-ruchowej,
b) wydolnością organizmu,
c) nabywaniu umiejętności porozumiewania się,
d) umiejętnością przełamywania nieśmiałości,
e) poznawaniem własnego ciała.
2. Rekreacja:
a) wyjazdy na spotkania do innych ośrodków,
b) udział w zabawach andrzejkowych,
c) udział w turniejach piłki nożnej,
d) wyjazd nad morze.
Terapia została zrealizowana.
-  PORADNICTWO I TERAPIE SPECJALISTYCZNE
a) terapii indywidualnej i grupowej,
b) edukacji na temat choroby,
c) badaniu psychologicznym, badaniu diagnostycznym,
d) pomocy w znalezieniu odpowiednich sposobów rozwiązywania zaistniałych problemów,
e) kształtowaniu i utrzymaniu właściwych więzi społecznych,
f) wzmocnieniu poczucia własnej wartości,
g) rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień,
h) pracy nad kultura języka,
i) kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych
Planowane działania będą realizowane poprzez:
1. Poradnictwo psychologiczne i terapia psychologiczna polegała na;
a) psychoedukacji dotyczącej chorób i zaburzeń psychicznych oraz czynników warunkujących osiągnięcie stanu równowagi psychicznej,
b) diagnozy funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego uczestników,
c) sporządzaniu opinii psychologicznych,
d) pomocy w rozumieniu źródeł problemów osobistych oraz odnajdywaniu sposobów ich rozwiązywania,
e) współpracy z rodzinami uczestników.
2. Poradnictwo pedagogiczne i terapia pedagogiczna polegała na:
a) stymulacji ogólnego rozwoju uczestnika, rozwijaniu funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych, sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności czytania i poprawności pisania oraz usprawniania kompetencji matematycznych.
b) prowadzenie działań pomocnych w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.
Poradnictwa zostały zrealizowane.
- PRACA SOCJALNA,  POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH polegała na:
a) nauce sporządzania i wypełniania dokumentów, podań, oświadczeń oraz różnych wniosków,
b) nabywaniu umiejętności  telefonicznego umawiania wizyt u specjalistów oraz załatwiania spraw                   w urzędach,
c) poradnictwu specjalistycznym , w szczególności praca socjalna,
d) współpracy pracownika socjalnego ze środowiskiem rodzinnym i sąsiedzkim uczestnika w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika.
Praca socjalna została zrealizowana.
- POMOC W DOSTĘPIE DO NIEZBĘDNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH polegała na:
a) pomocy w rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu i poradni specjalistycznej,
b) pomocy w organizowaniu wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne,
c) monitorowanie regularnej farmakoterapii i terminów wizyt w poradniach specjalistycznych.
Pomoc w dostępie do świadczeń została zrealizowana.
- INNE FORMY POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO UCZESTNICTWA                                W WARSZTATACH TERAPII  ZAJĘCIOWEJ LUB PODJĘCIA ZATRUDNIENIA polegały na:
1. Prowadzeniu terapii zajęciowej w pracowniach komputerowej, plastycznej itp. mające na celu:
a) rozwijanie twórczości artystycznej,
b) rozwijanie twórczego myślenia,
c) rozwijanie zainteresowań uczestników,
d) rozwijanie umiejętności uczestników do brania udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje,
e) promocja uczestników i ŚDS w środowisku i regionie,
f) rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej i regionalnej,
g) poznawanie różnych technik artystycznych, stosowanie ich na papierze, szkle itp.,
h) ćwiczenia wyobraźni,
i) autoprezentacja, nauka pisania CV oraz listu motywacyjnego,
j) wyszukiwanie ofert pracy, nauka prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą,
k) rozwijanie umiejętności przydatnych do podjęcia pracy zawodowej.
Inne formy przygotowujące zostały zrealizowane.
- WSPÓŁPRACA miała na celu:
1. Nawiązanie współpracy z rodzinami uczestników poprzez organizowanie spotkań w celu zapoznania się z sytuacją podopiecznego oraz jego bliskich.  Ponadto podjęte zostały działania informacyjno – edukacyjne, których celem była  edukacja rodzin w zakresie promowania postaw akceptacji, tolerancji i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.  Została przeprowadzona kampania wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słubicach ,,Stop Przemocy Wobec Osób Niepełnosprawnych”.
2. Nawiązanie współpracy z ośrodkami zdrowia:
a) lekarz pierwszego kontaktu,
b) lekarz psychiatra,
c)  inni lekarze specjaliści (wg potrzeb).
3. Nawiązanie współpracy z działającymi na terenie Słubic organizacjami pozarządowymi w celu integracji ze środowiskiem lokalnym.
4. Nawiązanie współpracy z innymi środowiskowymi domami oraz warsztatami terapii zajęciowej w celu integracji i promocji domu oraz dokonań podopiecznych.
5. Nawiązanie współpracy z przedszkolami oraz szkołami i innymi instytucjami w celu upowszechniania wiedzy na temat niepełnosprawności oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Nawiązano współpracę                    z Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Słubicach.
6. Nawiązanie szczególnej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Współpraca została zrealizowana.

- UDZIAŁ W ORGANIZOWANYCH IMPREZACH OKOLICZNOŚCIOWYCH W MIESIĄCACH: STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2019 R.
1. Udział w zabawach karnawałowych oraz walentynkowych,
2. Wyjścia okolicznościowe do kawiarni z uczestnikami,
3. Wyjścia do Biblioteki miejskiej,
4. Organizowanie kiermaszów świątecznych w ramach zbiórki publicznej,
5. Udział w obchodach „Dnia Teatru i Tańca” organizowanym przez Ośrodek Wsparcia w Rzepinie,
6. Udział w „Światowym Dniu Osób z zespołem Downa”,
7. Organizacja spotkania Wielkanocnego dla uczestników i ich rodzin,
8. Udział w Spotkaniu Wielkanocnym organizowanym wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
9. Udział w obchodach „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu” organizowanym przez Stowarzyszenie po PROstu,
10. Udział w Wystawie Rękodzielnictwa organizowanym w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim,
11. Wdział w VIII Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych organizowanych przez WTZ z Żabic,
12. Przygotowywanie wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej pikniku rodzinnego „Mama, tata i ja”,
13. Wyjście do kina z uczestnikami,
14. Udział w Targach Wymiany organizowanym przez OPS w Słubicach,
15. Wyjazd integracyjny nad morze,
16. Grill integracyjny w Nowym Młynie,
17. Wzięcie udziału w Warsztatach Podwórkowych organizowanych przez OPS oraz Stowarzyszenie po PROstu,
18. Wyjazd integracyjny do ZOO do Wrocławia,
19. Organizowanie warsztatów „Balon konfliktu pękł” prowadzone przez mediatora p. Sylwię Szary,
20. Udział uczestników w dwudniowym szkoleniu z zakresu Seksualności i Seksuologii,
21. Udział w rejsach po Odrze,
22. Organizacja Andrzejkowej mającej na celu integracje z innymi ośrodkami,
23. Organizacja kiermaszu Bożonarodzeniowego,
24. Organizacja spotkania wigilijnego dla uczestników i ich rodzin.
Wszystkie wymienione działania zostały zrealizowane.
Budżet: całkowity:  762 561,30zł. (finansowane przez Gminę ze środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego)
Koordynator: Katarzyna Zieniewicz / Olga Matuszczak (w zastępstwie)

Odwiedź nas na Facebooku:

https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-S%C5%82ubicach-198698704240437/