Ułatwienia dostępu

Jest to specjalistyczna pomoc udzielana uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania. Istotą oddziaływania terapeutycznego jest organizowanie aktywności ucznia w taki sposób, aby przez zaspokojenie jego specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wywołać zmianę motywacji do nauki a następnie usprawnić i korygować zaburzone procesy poznawcze oraz niewykształcone lub zniekształcone umiejętności szkolne typu czytanie i pisanie.
DLA DZIECI MŁODSZYCH

Symptomy przyszłych trudności szkolnych można dostrzec już w okresie przedszkolnym. Symptomy te ujawniają się w formie opóźnienia rozwoju funkcji wzrokowych, słuchowo-językowych, ruchowych, lateralizacji, orientacji w schemacie ciała, przestrzeni i czasie.

Warto zgłosić się do terapeuty pedagoga, jeśli Twoje dziecko:

   - wykazuje małą sprawność ruchową całego ciała, słabo biega, skacze , trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze, hulajnodze, niechętnie uczestniczy w zabawach ruchowych, trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych, stanie na jednej nodze, trudności z powtórzeniem sekwencji ruchowych (motoryka duża),
   - ma obniżoną sprawność ruchową rąk , trudności z wykonywaniem czynności samoobsługowych, manualnych (motoryka mała),
   - ma trudności z łapaniem piłki, rzucaniem do celu (koordynacja wzrokowo – ruchowa),
   - ma trudności z budowaniem konstrukcji z klocków wg wzoru, układaniem puzzli, wyodrębnieniem różnic na obrazkach (funkcje wzrokowo-przestrzenne),
   - ma opóźniony rozwój mowy, wadliwą wymowę, przekręcanie wyrazów, trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów, agramatyzmy (funkcje słuchowo-językowe),
   - trudności z zapamiętaniem wierszy piosenek, więcej niż jednego polecenia w jednym czasie, zapamiętywania sekwencji nazw np. dni tygodnia, nazwy kolejnych posiłków (pamięć fonologiczna, sekwencyjna),
   - ma trudności ze wskazywaniem na sobie części ciała, określaniem prawe-lewe (orientacja w schemacie ciała),
   - u dziecka utrzymuje się oburęczność lub słaba przewaga jednej ręki (lateralizacja).

Dla dzieci młodszych oferujemy zajęcia pt. "Rozwój daje radość" - wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci 4, 5, 6 - letnich z wykorzystaniem Metody Dobrego Startu.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci o prawidłowym rozwoju oraz dzieci rozwijających się nieharmonijnie, tzn. wykazujących fragmentaryczne opóźnienia funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowych, słuchowych, ruchowych) oraz lateralizacji i orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego, przygotowanie do nauki czytania i pisania, korygowanie zaburzonych funkcji, profilaktyka niepowodzeń szkolnych. Metoda "dobrego startu" szczególnie aktywizuje i usprawnia czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno - ruchowego. Kształci prawidłową lateralizację, orientację w przestrzeni i w schemacie ciała. Koordynuje więc czynności wzrokowo - słuchowo - ruchowe oraz usprawnia i harmonizuje wszystkie funkcje psychomotoryczne. Kształci ona zdolność rozumienia i operowania symbolami oraz ułatwia nawiązanie kontaktów społecznych.
DLA DZIECI STARSZYCH:

Warto zgłosić się do terapeuty pedagoga, jeśli Twoje dziecko:

  -  wykazuje specyficzne, niekiedy wybiórcze trudności w nauce czytania, pisania lub matematyki,
  -  mimo dobrych możliwości intelektualnych oraz znacznego wysiłku wkładanego w naukę  nie może posiąść tych umiejętności w stopniu zgodnym z oczekiwaniami.

Dziecko może mieć trudności typu dyslektycznego. Bez specjalistycznej pomocy pedagogicznej postępy w nauce dziecka mogą być bardzo mało zauważalne, natomiast jego stan emocjonalny, szczególnie motywacja do nauki, będzie się pogarszać. Pedagog pracując systematycznie z dzieckiem a także ukierunkowując oddziaływania rodziców, pomaga minimalizować trudności w nauce czytania i pisania poprzez ćwiczenia poprawiające:

   - pracę analizatorów odpowiedzialnych za percepcję wzrokową i słuchową,
   - koordynację wzrokowo – ruchową,
   - uwagę i pamięć.

Odpowiednio do wieku dziecka i poziomu wymagań szkolnych­ pedagog kieruje procesem wyrównywania braków w zakresie czytania ze zrozumieniem, pisania bez błędów oraz poprawą graficznej strony pisma.

Dla dzieci starszych oferujemy zajęcia rozwijające dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat.

Celem zajęć jest stymulacja ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych oraz sprawności manualnej. Zajęcia te są także dla dzieci z opinią o dysleksji, dysortografii, dyskalkulii.


Terapeutki: Agnieszka Opalińska-Ciurko, Anna Gajda-Cikota, Aneta Znajomska-Grochoła, Beata Sierżant, Zofia Skalska.

Terminy terapii: do indywidualnego ustalenia

UWAGA! Obowiązuje wcześniejsze umówienie

Cena: 70 zł./45 min.

Zapisy: w Biurze Stowarzyszenia