Ułatwienia dostępu

 Projekt „Wszystko zaczyna się w głowie II” - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Cel projektu: wsparcie specjalistyczne rodzin z gminy Słubice, w szczególności dzieci i młodzieży;
Zakładane w projekcie cele i rezultaty udało się osiągnąć. Zrealizowane one zostały poprzez  przeprowadzenie zaplanowanych działań – udzielenie wsparcia specjalistycznego rodzinom z gminy Słubice, w szczególności dzieciom i młodzieży. Przeprowadzono cykl 150 godzin konsultacji i terapii specjalistycznych. W ramach projektu w konsultacjach i terapiach wzięło udział łącznie 36 osób: dzieci oraz  rodziców.  Projekt cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Znacznie zwiększono ilość uczestników, jednak ilość chętnych do skorzystania z konsultacji i terapii osób znacznie przewyższyła możliwości przyjęcia ich w ramach projektu.
Uczestnicy: łącznie 36 osób:
Działania projektowe:
Konsultacje / Terapia specjalistyczna
Tematyka: wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zaburzenia zachowania, in. Zakres oferowanej pomocy specjalistycznej: niepowodzenia i trudności szkolne, trudności wychowawcze.
Realizacja: 150 godz.
Budżet: całkowity: 11300,00 zł.,
dofinansowanie: 8800,00 zł. wkład własny: 2500,00 zł.
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret