Środowiskowy Dom Samopomocy - realizacja 2017r. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Cel projektu: Celem głównym działalności Środowiskowego domu Samopomocy było stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych,  życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia cel był realizowany poprzez cele szczegółowe, które zostały zrealizowane.
Uczestnicy: 19
Działania projektowe: Treningi zostały zrealizowane od 01.09.2017r. do 31.12.2017r. w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach. Za prowadzenie treningów był odpowiedzialny zespół wspierająco - aktywizujący w skład, którego wchodził:
1. Kierownik,
2. Psycholog,
3. Instruktor ds. kulturalno - oświatowych,
4. Terapeuta,
5. Rehabilitant,
6. Pracownik socjalny
 TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
Celem treningu było rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i bardziej niezależnego życia.
Planowane działania były realizowane poprzez:
1. Trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, podczas których uczestnicy uczyli się:
a) zabiegów pielęgnacyjnych : dbanie o włosy – mycie, strzyżenie,
b) pielęgnacji dłoni i paznokci, golenie się, toaleta całego ciała, posługiwanie się środkami higieny osobistej,
c) edukacji na temat konieczności codziennej zmiany bielizny osobistej,
d) kształtowania potrzeby dbania o czystość ubioru, dobór kolorystyczny,
e) doboru odzieży do okoliczności i pory roku,
f) zastosowania preparatów do higieny intymnej.
2. Trening kulinarny podczas, którego uczestnik uczył sie:
a) estetycznego przygotowania i spożywania posiłków,
b) poznawania przepisów kulinarnych,
c) poznawania zasad zdrowego odżywiania się,
d) doboru wykorzystania artykułów spożywczych,
e) obsługi sprzętu AGD.
3. Trening umiejętności praktycznych obejmował:
a) trening prasowania (nauka obsługi żelazka, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i unikniecie poparzenia),
b) trening prania (nauka prania ręcznego oraz w pralce automatycznej, dobór prania w zależności od kolorystyki, prawidłowe wieszanie prania, sposoby wybawiania plam, odpowiedni dobór detergentów),
c) trening reperacji odzieży (doskonalenie umiejętności przyszywania odzieży, cerowania, obsługa maszyny do szycia).
4. Trening obsługi sprzętu AGD i RTV miał na celu:
a) zapoznanie  z obsługą prali, zmywarki, odkurzacza, piekarnika, telewizora itp.
5. Trening budżetowy skupiał się na:
a) nauce poznawaniu wartości nominałów,
b) orientacji w cenach danych produktów,
c) planowaniu wydatków miesięcznego budżetu,
d) umiejętności opłacania rachunków,
e) umiejętności robienia zakupów niezbędnych do treningu kulinarnego.
Treningi zostały zrealizowane.
TRENING UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Trening ten dotyczył wszystkich możliwych celowych działań związanych z kontaktem z drugą osobą czy grupą. Uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu:
a) pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami i innymi osobami w różnych sytuacjach, np. w czasie zakupów,
b) nawiązywania pozytywnych relacji oraz zachowań w urzędach, środkach komunikacji publicznej itp.,
c) integracji ze społeczeństwem lokalnym,
d) nabywania umiejętności prowadzenia rozmowy,
e) kształtowania podstawowych umiejętności społecznych,
f) kształtowania  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, np. związanych z odrzuceniem, strachem, lękiem, nieśmiałością itp..
Planowane działania były realizowane poprzez:
1. Trening społeczny
2. Trening interpersonalny
3. Zajęcia indywidualne
Trening został zrealizowany.
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO
Podczas treningu uczestnicy uczyli się:
a) rozwijać własne zainteresowania literaturą, mediami itp.,
b) rozwijania umiejętności korzystania z takich form spędzania czasu wolnego jak: turystyka, działalność rekreacyjna, udział w imprezach kulturalnych, towarzyskich,
c) rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych, technicznych, zdobniczych rzeźbiarskich oraz sztuk użytkowych.
Planowane działania były realizowane poprzez:
a) rozmowy indywidualne,
b) zajęcia edukacyjne,
c) zajęcia dotyczące ekologii,
d) zajęcia muzyczno -teatralne,
e) zajęcia z choreoterapii
Trening został zrealizowany, poza zajęciami z  hipoterapii - zajęcia te nie zostały zrealizowane z powodów finansowych.
TERAPIA  RUCHOWA podczas, zajeć uczestnicy pracowali nad kondycja fizyczną brali udział w:
a) zajęciach sportowe (zajęcia na sprzęcie sportowym, ćwiczenia ogólnousprawniające, gry, turnieje itp.),
b) zajęcia relaksacyjne, masaże.
Planowane działania były realizowane poprzez:
a) terapię ruchową (  spacery itp.),
b) rekreację (np. wyjazd na basen, jazda konna),
c) terapia reki,
d) wyjazdy integracyjno -sportowe,
Terapia została zrealizowana z wyjątkiem:
a) terapi ręki, wyjazdu na basen i jazdy konnej powodem było brak środków finansowych.
PORADNICTWO I TERAPIE SPECJALISTYCZNE
1. Poradnictwo psychologiczne i terapia psychologiczna
a) terapia indywidualna i grupowa,
b) psychoedukacja dotycząca chorób i zaburzeń,
c) badania diagnostyczne (diagnoza funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego uczestnika ),wystawianie opinii psychologicznych;
d) wspracie psychologiczne rodzin uczestników.
2. Poradnictwo pedagogiczne i terapia pedagogiczna:
a) Stymulacja ogólnego rozwoju uczestnika, rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych, sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności czytania i poprawności pisania oraz usprawniania kompetencji matematycznych.
b) prowadzenie działań pomocnych w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień.
Poradnictwo zostało zrealizowane.

PRACA SOCJALNA,  POMOC W ZAŁATWIANIU SPRAW URZĘDOWYCH
a) nauka sporządzania i wypełniania dokumentów, podań, oświadczeń oraz różnych wniosków,
b) nabywanie umiejętności  telefonicznego umawiania wizyt u specjalistów oraz załatwiania spraw w urzędach,
c) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności socjalne,
d) współpraca pracownika socjalnego ze środowiskiem rodzinnym i sąsiedzkim uczestnika w zakresie kształtowania odpowiednich postaw wobec uczestnika.
Praca socjalna została zrealizowana.
POMOC W DOSTĘPIE DO NIEZBĘDNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
a) pomoc w rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu i poradni specjalistycznej,
b) pomoc w organizowaniu wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne,
c) monitorowanie regularnej farmakoterapii i terminów wizyt w poradniach specjalistycznych.
Pomoc w dostępie do świadczeń została zrealizowana.
INNE FORMY POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO UCZESTNICTWA W WARSZTATACH TERAPII  ZAJĘCIOWEJ LUB PODJĘCIA ZATRUDNIENIA
1. Prowadzenie terapii zajęciowej w pracowniach komputerowej, plastycznej itp. mające na celu:
a) rozwijanie twórczości artystycznej,
b) rozwijanie twórczego myślenia,
c) rozwijanie zainteresowań uczestników,
d) rozwijanie umiejętności uczestników do brania udziału w konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje,
e) promocja uczestników i ŚDS w środowisku i regionie,
f) rozwijanie postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej i regionalnej,
g) poznawanie różnych technik artystycznych, stosowanie ich na papierze, szkle itp.,
h) ćwiczenia wyobraźni,
i) autoprezentacja, nauka pisania CV oraz listu motywacyjnego,
j) wyszukiwanie ofert pracy, nauka prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą,
k) rozwijanie umiejętności przydatnych do podjęcia pracy zawodowej.
Inne formy przygotowujące zostały zrealizowane.
WSPÓŁPRACA miała na celu:
1. Nawiązanie współpracy z rodzinami uczestników poprzez organizowanie spotkań w celu zapoznania się z sytuacją podopiecznego oraz jego bliskich.  Ponadto podejmowane zostaną działania informacyjno – edukacyjne, których celem będzie edukacja rodzin w zakresie promowania postaw akceptacji, tolerancji i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych.
Celem głównym było stworzenie grupy wsparcia dla rodzin podopiecznych ŚDS..
2. Nawiązanie współpracy z ośrodkami zdrowia:
a) lekarz pierwszego kontaktu,
b) lekarz psychiatra,
c)  inni lekarze specjaliści (wg potrzeb).
3. Nawiązanie współpracy z działającymi na terenie Słubic organizacjami pozarządowymi w celu integracji ze środowiskiem lokalnym.
4. Nawiązanie współpracy z innymi środowiskowymi domami oraz warsztatami terapii zajęciowej w celu integracji i promocji domu oraz dokonań podopiecznych.
5. Nawiązanie współpracy z przedszkolami oraz szkołami i innymi instytucjami w celu upowszechniania wiedzy na temat niepełnosprawności oraz integracji ze środowiskiem lokalnym.
6. Nawiązanie szczególnej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Współpraca została zrealizowana.
PLANOWANY UDZIAŁ W ORGANIZOWANYCH IMPREZACH OKOLICZNOŚCIOWYCH W MIESIĄCACH: WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2017 R.
1. Piknik rodzinny w celu integracji uczestników ich rodzin oraz pracowników ŚDS - zrealizowano.
2. Wyjazd do Sułówka -jazda konna - nie zrealizowana z powodów braku środków finansowych.
3. Zorganizowanie ogniska integracyjnego na Szlaku Bobrowym - zrealizowano.
4. Wspólne wyjście do kina -  nie zrealizowana z powodów braku środków finansowych.
5. Wspólny wyjazd do teatru do Gorzowa Wlkp. - nie zrealizowana z powodów braku środków finansowych.
6. Spotkanie Andrzejkowe - zrealizowano.
7. Spotkanie wigilijne oraz przedstawienie jasełek - zrealizowano.
Budżet: całkowity: 90 028,00 zł. (dofinansowanie)
Koordynator: Katarzyna Romańczuk