Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego II”
Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Termin realizacji: 01.01.2018 -31.03.2021

I okres finansowania: 01.01.2018 – 31.03.2019
Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, psychicznego, społecznego oraz ruchowego, co przyczyni się do ich lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, większej skuteczności w działaniu oraz większej integracji ze środowiskiem lokalnym i aktywności w życiu społecznym.
Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
Uczestnicy: 60 osób – dzieci, młodzież i dorosłe osoby z różnymi niepełnosprawnościami z powiatu słubickiego
Działania projektowe:
Rehabilitacja odbędzie się w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii, muzykoterapii, Treningu umiejętności społecznych i arteterapii.
Budżet: okres od 01-01-2018 do 31-03-2019:
- koszty kwalifikowalne: 986 161,00 zł.,
- dofinansowanie ze środków PFRON: 928 165,00  zł.,
- wkład własny (osobowy i finansowy): 57 996,00 zł,
Koordynator: Joanna Sierżant – Rekret
Rekrutacja do projektu: osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do biura stowarzyszenia, przy ul. Sienkiewicza 1, 69-100 Słubice. Należy wypełnić kartę rekrutacyjną.
Warunki konieczne do udziału w projekcie:
1. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności,
2. zamieszkanie na terenie powiatu słubickiego,
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez stowarzyszenie po PROstu oraz przekazanie danych do PFRON,
4. uiszczanie opłaty uczestnictwa w projekcie w wysokości 55,00 zł. / miesięcznie przez cały okres trwania projektu.
Proces rekrutacji odbędzie się na podstawie rozmowy z rodzicami/opiekunami dzieci oraz beneficjentami dorosłymi i analizy dokumentacji (orzeczenia, opinie psychologiczno – pedagogiczne, diagnozy) oraz analizy karty rekrutacyjnej - na podstawie zatwierdzenia spełnienia warunków koniecznych do udziału w projekcie.
Po przyjęciu wymaganej liczby beneficjentów kolejne zgłaszające się osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.