Ułatwienia dostępu

Projekt „Poznaję świat zmysłami – rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych poprzez terapię integracji sensorycznej”, dofinansowany ze środków PFRON przy udziale Województwa Lubuskiego – realizacja 2014r.Celem projektu była rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez terapię integracji sensorycznej, a także poprawa integracji społecznej tych dzieci i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez podjęcie działań zmierzających do poprawy dostępności, jakości i efektywności usług świadczonych na ich rzecz oraz wzrost wiedzy dotyczącej integracji sensorycznej i zaburzeń integracji sensorycznej. Poprzez udzielenie niezbędnego wsparcia terapeutycznego umożliwiliśmy dzieciom poprawę funkcjonowania w życiu codziennym oraz wyrównywanie ich szans edukacyjnych, a poprzez edukację  mieszkańców powiatu słubickiego i gorzowskiego – zwiększyliśmy integrację dzieci i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym. Pomogło to zaakceptować inność dzieci z zaburzeniami i wpłynęło na zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego. Przeprowadziliśmy 80 godzin terapii specjalistycznej.

Z projektu skorzystało 8 dzieci.

Budżet całkowity projektu:  8395,08 zł. Dofinansowanie: 6890,00  zł.