Projekt:  „Opiekuńcze Skrzydła Powiatu” - realizowany w roku 2019, w partnerstwie – lider projektu: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum. Źródłem finansowania jest Regionalny Program Operacyjny Lubuskie2020 w części współfinansowany z EFS.

Termin realizacji: 01.07.2018 – 30.06.2021
Cel projektu: Celem szkoleń i poradnictwa jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracy rodziców, opiekunów z dziećmi z problemami rozwojowymi, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego, jakie istnieją   w rodzinach obarczonych skutkami niepełnosprawności.
Uczestnicy (kto, ilu): 110 osób dorosłych z dziećmi
Działania projektowe: Szkolenia i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców osób niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Budżet:
Od 1.11.2018 r. do 31.12.2019 r. zostało wydane z projektu 78035,86 zł z czego 11705,37 to koszty pośrednie. Nie ma wkładu własnego.
Koordynator: Anna Pawłowska