Projekt: „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego” - realizacja 2015r.
Projekt dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem projektu było zwiększenie samodzielności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu słubickiego poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, psychicznego oraz społecznego. Rehabilitacja odbywała się w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej oraz terapii biofeedbeck.
Projekt był skierowany do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu słubickiego z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Warunkiem uczestnictwa w projekcie było posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, wiek do 18 roku życia oraz zamieszkanie na terenie powiatu słubickiego. Uczestnikami były głównie dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
W ramach projektu 21 dzieci i młodzieży z powiatu słubickiego zostało objętych specjalistyczną terapią. Dla każdego dziecka stworzono tzw. "Indywidualne plany działania". Systematyczna terapia pozwoliła wypracować założone cele, a dzieci w wielu obszarach poczyniły zauważalne postępy.
Termin: 01.01.2015 – 31.12.2015
W tym czasie zrealizowanych zostało 4932 sesji terapeutycznych (412 godzin terapii w miesiącu).
Ilość uczestników: 21 osób
Całkowita wartość projektu: 331 800 zł.