Projekt „Profilaktyka PLUS II” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Termin realizacji: 01.04.2020 – 30.11.2020 r.
Cel projektu: Celem projektu było kształtowanie odpowiednich postaw, zwiększenie świadomości i odporności  na pojawiające się  zagrożenia oraz wspomaganie rozwoju dzieci i dorosłych. Wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy, zwłaszcza dzieci i młodzieży.
Uczestnicy: 170 osób
Działania projektowe:
Warsztaty  psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
Warsztaty z  zakresu wiedzy o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Warsztaty  miały charakter edukacyjno – profilaktyczny. Tematyka i forma spotkań była dostosowana do możliwości psychofizycznych uczestników oraz oczekiwań placówki. Główną zasadą warsztatów była praca na zasobach – dostrzeżenie przez uczestników własnych mocnych stron – wzmacnianie czynników chroniących.
Realizacja: 5  godzin, Liczba uczestników: 15, Termin: IX-XI  2020
Warsztaty teatralne - Teatrzyk profilaktyczny dla dzieci
Na warsztatach dzieci samodzielnie stworzyły scenariusz z zakresu profilaktyki pt: ,,Wróżki”. Scenariusz przedstawienia skłaniał uczniów do refleksji nad własną tożsamością, akceptacją i tolerancją. Oprócz treści moralnych także ostrzegał przed następstwami złych decyzji. Uczestnicy  samodzielnie stworzyli dekoracje, scenografie  i stroje.  Ze względu na sytuację epidemiologiczną przedstawienie zostało nagrane i jako zakończenie projektu przedstawione zostało udostępnione poprzez media społecznościowe.
Realizacja: 6 godzin, Liczba uczestników:  15
Warsztaty artystyczne z elementami bajkoterapii
Warsztaty zawierały treści profilaktyczne - odpowiednie wzorce zachowań - niepożądane w wieku wczesnoszkolnym takich jak odrzucenie rówieśnicze, brak tolerancji dla odmienności czy  kłamstwo.  Dzięki warsztatom  skutecznie i w przyjemnej formie uczniowie mogli rozwijać wrażliwość i system wartości, a zarazem kształtować odpowiednie wzorce zachowań. Wykorzystanie  sztuki w celach edukacyjnych i terapeutycznych pomaga dzieciom – zwłaszcza młodszym- uzewnętrznić emocje, myśli i potrzeby oraz stwarza okazje aby odpowiednio je ukierunkować. Uczestnicy zostali zaangażowani w różne działania artystyczno – plastyczne zainspirowani wysłuchaną wcześniej bajką. W drugiej części tych zajęć, dzieci samodzielnie wymyśliły bajkę o charakterze edukacyjno-profilaktycznym oraz wykonały obrazki do tej bajki.
Realizacja: 5 godzin, Liczba uczestników:  15
Warsztaty taneczne z elementami choreoterapii
Profilaktyka poprzez taniec i muzykę jest alternatywą wobec wielu szkodliwych czynników takich jak: hałas, szybki rytm życia, nadmiar bodźców,  wszechobecna niezdrowa żywność, czy siedzący tryb życia. Rekreacja ruchowa pełni wiele funkcji: wychowawczą, zdrowotną, poznawczą, wypoczynkową i rozrywkową. Oddziaływanie tańcem i muzyką wpłynęło na dzieci rozładowaniem nadmiaru energii,  odprężeniem psychicznym, zniwelowaniem stresów oraz  pokonaniem nieśmiałości.
 Realizacja: 6 godzin, Liczba uczestników:  15
Warsztaty  psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli
Warsztaty dotyczyły komunikacji i relacji społecznych na linii rodzic – dziecko – szkoła ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania. Tematyka dotyczyła roli rodziców i nauczycieli  w ukazywaniu  wartości moralnych, budowaniu w dzieciach poczucia własnej wartości, motywowaniu do nauki oraz umiejętności rozmawiania z dzieckiem przy zastosowaniu elementów dialogu motywacyjnego i zasad konstruktywnej krytyki.
Realizacja: 4  godziny, Liczba uczestników:  70  
Wykłady  zaproszonych specjalistów
Jedną z metod pracy profilaktycznej z młodzieżą jest zapraszanie osób, gości, trenerów, psychoterapeutów, którzy w odpowiedni sposób potrafią ,,przemówić” do adolescentów poprzez swój przykład lub swoje doświadczenia zawodowe. Tematyka i forma spotkań była dostosowana do możliwości psychofizycznych uczestników. Podczas spotkań specjaliści wyjaśniali jakie są działania niepożądane w eksperymentowaniu z substancjami psychoaktywnymi, przedstawiali charakterystykę uzależnienia behawioralnego oraz wyjaśniali  jak ważne są czynniki chroniące i ryzyka w życiu człowieka.
Łącznie: 2  spotkania, Liczba uczestników: 40 osób
Wydanie mini-książeczki z bajkami i ilustracjami powstałymi na zajęciach z elementami bajkoterapii.
Celem tego działania było stworzenie projektu mini-książeczki zawierającej bajkę wymyśloną przez uczniów z klas I-III podczas warsztatów artystycznych z elementami bajkoterapii. Oprócz tekstu w mini-książeczce znalazły się ilustracje do tej bajki wykonane przez uczestników . Etapem końcowym było wydrukowanie 50 egzemplarzy takich książeczek. Działanie zostało zlecone odpowiedniej firmie zajmującej się drukowaniem.
Termin: XII 2020
Budżet całkowity: 8 355,00  zł,, dofinansowanie: 6 000,00  zł, wkład własny: 2 355,00  zł
Koordynator: Beata Sierżant