Projekt "Gminna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna V" - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.

Termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2020
Cel projektu: wspieranie rodziny w zakresie jej wszechstronnego rozwoju, poprzez wsparcie specjalistyczne: terapeutyczne i psychoedukacyjne dzieci, młodzieży i osób dorosłych z gminy Słubice.
Uczestnicy: 40 osób
Działania projektowe:
Konsultacje / Terapia psychologiczna:
Tematyka: wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży, wzrost poczucia własnej wartości oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zaburzenia emocjonalne, komunikacji, radzenie sobie z niepowodzeniami, stres i inne.
Realizacja: 360 godz., Liczba uczestników: 28 osób w terapii i konsultacjach.
Konsultacje / Terapia pedagogiczna:
Tematyka: Stymulacja ogólnego rozwoju dziecka, rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, funkcji słuchowo-językowych, sprawności manualnej, doskonalenie umiejętności czytania i poprawności pisania oraz usprawniania kompetencji matematycznych.
Realizacja:  250 godz., Liczba uczestników: terapia –  9 osób.
Integracja sensoryczna:
Tematyka: stymulacja prawidłowej organizacji bodźców z receptorów do mózgu, której celem była: poprawa ogólnej sprawności motorycznej, wzmocnienie siły mięśniowej, eliminowanie ograniczeń w stawach, poprawa krążenia, zwiększenie pojemności życiowej płuc, dostarczenie prawidłowych wzorców psychosomatycznych w tym budowanie i uzyskanie wzorca prawidłowej postawy i prawidłowego przenoszenia ciężaru ciała, stymulacja koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrokowo-słuchowej, oraz wzrokowo-ruchowo-czuciowej, odczuwanie własnego ciała.
Realizacja: 60 godz., Liczba uczestników: 3 osoby
Budżet: Budżet całkowity: 50530,00 zł., Kwota dotacji: 40000,00 zł., Wkład osobowy: 10530,00 zł.
Koordynator: Agnieszka Choina