Projekt „Opiekuńcze Skrzydła Powiatu” - realizowany w roku 2020. Projekt realizowany w partnerstwie – lider projektu: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowany z EFS.

Termin realizacji: 01.07.2018 – 30.09.2021
Cel projektu: Celem szkoleń i poradnictwa jest zwiększenie wiedzy i umiejętności pracy rodziców, opiekunów z dziećmi z problemami rozwojowymi, a także pomoc rodzinom w rozwiązywaniu trudnych problemów życia codziennego, jakie istnieją   w rodzinach obarczonych skutkami niepełnosprawności.
Uczestnicy: 140 osób dorosłych z dziećmi
Działania projektowe: Szkolenia i poradnictwo specjalistyczne dla rodziców osób niepełnosprawnych i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Budżet:  od 1.01.2020 do 31.12.2020 r. zostało wydane z projektu 69858,70 zł. z czego 5290,95 zł. to koszty pośrednie. Finansowany w całości.
Koordynator: Anna Pawłowska