Ułatwienia dostępu

Projekt „Wiedza pomaga pomagać” - realizowany w roku 2020. Projekt dofinansowany przez Województwo Lubuskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Termin realizacji:01.09.2020. - 31.12.2020 r.
Cel projektu: Celem projektu było wyposażenie członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, metod pracy i oddziaływań terapeutycznych, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami na większą integrację w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększą ich aktywność życiową i zaradność osobistą oraz niezależność.
Uczestnicy: członkowie rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunowie, kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
Łączna ilość uczestników to 25 osób
Działania projektowe:
Szkolenie „Warsztat pracy terapeuty AAC”
Szkolenie: "Zastosowanie programu Boardmaker i Speaking Dynamically Pro w pracy z dzieckiem z trudnościami w porozumiewaniu się"
Szkolenie: "Jak wyznaczać cele w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem (ASD)?"
Szkolenie: "Jak pracować z trudnymi zachowaniami u osób z ASD? (2-dniowe)"
Szkolenie: "Jak pracować z „autystyczną seksualnością”?
Budżet całkowity: 32 000,00 zł., dofinansowanie: 25 500,00 zł., wkład własny: 6 500,00 zł.
Koordynator: Zofia Skalska