Ułatwienia dostępu

Projekt „Środowiskowy Dom Samopomocy” - realizowany w roku 2020. Dofinansowany przez Gminę Słubice.

Termin realizacji: 01.01.2020. - 31.12.2020
Cel projektu: Celem głównym działalności Środowiskowego domu Samopomocy było stworzenie warunków zapewniających uczestnikom zaspokajanie indywidualnych potrzeb społecznych, poznawczych,  życiowych ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Cel był realizowany poprzez cele szczegółowe, które zostały zrealizowane. Uczestnicy mieli zapewnienie na odpowiednim poziomie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających  z indywidualnych potrzeb uczestników:
Uczestnicy: 19
Działania projektowe: Treningi realizowane w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach. Za prowadzenie treningów jest odpowiedzialny zespół wspierająco - aktywizujący w skład, którego wchodzą:
1. Kierownik, 2. Terapeuta, 3. Terapeuta zajęciowy, 4. Instruktor ds. kulturalno – oświatowych, 5. Psycholog,
6. Pracownik socjalny, 7. Rehabilitant/Masażysta, 8. Pedagog
TRENING FUNKCJONOWANIA W CODZIENNYM ŻYCIU
Celem treningu było rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego i bardziej niezależnego życia. Uczestnicy pracowali nad różnymi zdolnościami związanymi z samoobsługą.  
Planowane działania realizowane były poprzez:
Trening higieniczny i dbałości o wygląd zewnętrzny, podczas którego uczestnicy uczyli się:
a) zabiegów pielęgnacyjnych: dbanie o włosy – mycie, strzyżenie,
b) pielęgnacji dłoni i paznokci, golenie się, toaleta całego ciała, posługiwanie się środkami higieny osobistej,
c) edukacji na temat konieczności codziennej zmiany bielizny osobistej,
d) kształtowania potrzeby dbania o czystość ubioru, dobór kolorystyczny,
e) doboru odzieży do okoliczności i pory roku,
f) zastosowania preparatów do higieny intymnej.
Trening kulinarny podczas, którego uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu:
a) estetycznego przygotowania i podania posiłków,
b) poznawania zasad zdrowego odżywiania się,
c) odpowiedniego doboru oraz wykorzystania artykułów spożywczych,
d) obsługi sprzętu RTV i AGD.
Trening umiejętności praktycznych obejmował:
a) trening prasowania ( nauka obsługi żelazka, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i uniknięcie poparzeniu),
b) trening prania ( nauka prania ręcznego oraz w pralce automatycznej, dobór prania w zależności od kolorystyki, prawidłowe wieszanie prania, sposoby wybarwiania plam, odpowiedni dobór detergentów),
c) trening reperacji odzieży ( doskonalenie umiejętności przyszywania odzieży, cerowania, obsługa maszyny do szycia).
Trening obsługi sprzętu RTV i AGD miał na celu:
a) zapoznanie z obsługą pralki, zmywarki, odkurzacza, piekarnika, komputera, telewizora, niszczarki itp.
Trening budżetowy skupiał się na:
a) poznawaniu wartości nominałów,
b) orientacji w cenach danych produktów,
c) planowaniu wydatków miesięcznego budżetu,
d) umiejętności opłacania rachunków,
e) planowaniu listy zakupów.
Trening został zrealizowany. Osoba prowadząca: Instruktor ds. kulturalno – oświatowych
Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
Trening ten dotyczył wszystkich działań związanych z kontaktem z drugą osobą czy grupą. Uczestnicy nabywali umiejętności z zakresu:
a) pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami,
b) nawiązywania pozytywnych relacji oraz zachowań podczas różnych sytuacji w których brali udział,
c) integracji ze społecznością lokalną,
d) kształtowania podstawowych umiejętności społecznych,
e) kształtowania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych np. związanych z odrzuceniem, lękiem, nieśmiałością.
Planowane działania realizowane były poprzez:
1. Trening aktywizacji zawodowej.
2. Trening umiejętności społecznych.
3. Trening umiejętności interpersonalnych.
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Psycholog, Pracownik socjalny.
Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
Podczas treningu uczestnicy uczyli się:
a) rozwijać własne zainteresowania ,
b) rozwijania umiejętności korzystania z różnych form spędzania czasu wolnego,
c) rozwijać sprawność manualną poprzez wykonywanie różnych prac plastycznych
Planowane działania realizowane były poprzez:
1. Zajęcia edukacyjne
2. Zajęcia komputerowe
3. Zajęcia manualno-plastyczne
4. Zajęcia techniczne
5. Zajęcia krawieckie
6. Zajęcia muzyczno – teatralne
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Pedagog, Terapeuta/Terapeuta zajęciowy
Terapia ruchowa
Podczas zajęć uczestnicy pracowali nad poprawą kondycji fizycznej, uczestniczyli w :
a) zajęciach sportowych (ćwiczenia na sprzęcie sportowym, ćwiczenia ogólnousprawniające, gry i zabawy z piłką),
b) zajęcia relaksacyjne
c) rekreację
d) masaż
Trening został zrealizowany. Osoby prowadzące : Masażysta/Rehabilitant,Terapeuta zajęciowy, Pedagog
Poradnictwo i terapie specjalistyczne
Poradnictwo psychologiczne i terapia pedagogiczna
a) terapia indywidualna i grupowa,
b) psychoedukacja dotycząca chorób i zaburzeń,
c) badania diagnostyczne/ wystawianie opinii psychologicznych
d) stymulacja ogólnego rozwoju uczestnika, rozwijanie funkcji motorycznych, spostrzegawczości, koncentracji uwagi, percepcji wzrokowej, sprawności manualnej.
Poradnictwo i terapia pedagogiczna zostały zrealizowane. Osoby prowadzące: Psycholog, Pedagog.
Praca socjalna, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
a) nauka sporządzania i wypełniania dokumentów,
b) nabywanie umiejętności telefonicznego umawiania wizyt u specjalistów,
c) poradnictwo specjalistyczne, w szczególności socjalne,
d) współpraca pracownika socjalnego ze środowiskiem rodzinnym i sąsiedzkim uczestnika.
Praca socjalna została zrealizowana. Osoba prowadząca: Pracownik socjalny.
Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w tym:
a) pomoc w rejestracji do lekarza pierwszego kontaktu i poradni specjalistycznej,
b) monitorowanie regularnej farmakoterapii wizyt w poradniach specjalistycznych.
Udział w organizowanych imprezach okolicznościowych:
1. Zabawa karnawałowa.
2. Zabawa walentynkowa.
3. Dzień pizzy – wspólne wyjście do pizzerii.
4. Kiermasz Bożonarodzeniowy prac uczestników.
5. Wigilia z Uczestnikami i ich rodzinami

Budżet: całkowity: 401 673,00 zł. zł. (finansowane przez Gminę ze środków Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego)
Koordynator: Olga Matuszczak (w zastępstwie)/ Katarzyna Zieniewicz

W  związku z pandemią oraz zaostrzeniami z nią związanymi zajęcia Środowiskowym Domu Samopomocy  zostały decyzją Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. zawieszone na czas od 12.03.2020 r. do 24.05.2020 r. Zajęcia w formie stacjonarnej zostały wznowione po 24.05.2020 r.
W związku z kolejną falą zachorowań i zaostrzeń zajęcia w ŚDS od 19.10.2020 r. do 27.11.2020 r. prowadzone były w systemie  rotacyjnym. Uczestnicy zostali podzieleni na 2 grypy, które odbywały zajęcia w systemie tygodniowym. Jedna osoba przebywała na pracy zdalnej do końca realizacji projektu, przygotowywano dla niej pakiety do pracy zdalnej i utrzymywany był kontakt telefoniczny z opiekunem prawnym.