Ułatwienia dostępu

Projekt: „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Źródło finansowania: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych  świadczonych w środowisku lokalnym.

Termin realizacji: 01.09.2020-31.12.2022
Cel projektu: zapewnienia ochrony zdrowia i życia uczestników zajęć prowadzonych przez WTZ oraz w ramach zadań zlecanych przez PFRON, jak i pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami, w sytuacji zagrożenia COVID-19.
Uczestnicy: 8 osób – pracownicy projektu „Rehabilitacja drogą do AKTYWNOŚCI”
Działania projektowe: zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania, zgodnie z faktycznymi potrzebami.
Budżet: 6 000,00 zł., finansowany w całości.
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret