Ułatwienia dostępu

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III”
Finansowanie: PFRON
Realizacja: 01.04.2021 -31.03.2024
I okres: 01.04.2021 – 31.03.2022
II okres: 01.04.2022 – 31.03.2023
III okres: 01.04.2023 – 31.03.2024

Uczestnicy: 100 osób
Działania: Rehabilitacja w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii, muzykoterapii, Treningu umiejętności społecznych i arteterapii.
Budżet:  I okres: 1622120,00, dofinansowanie: 1525220,00, wkłada własny osobowy: 18900,00, wkład własny finansowy: 78000,00, II okres: 1622120,00, dofinansowanie: 1525220,00, wkłada własny osobowy: 18900,00, wkład własny finansowy: 78000,00, III okres: 1622120,00, dofinansowanie: 1525220,00, wkłada własny osobowy: 18900,00, wkład własny finansowy: 78000,00

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności z terenu powiatu słubickiego, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Wśród naszych podopiecznych są miedzy innymi osoby z autyzmem, zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, po udarach i z różnymi innymi rodzajami niepełnosprawności. W projekcie weźmie udział 100 beneficjentów - dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 70 beneficjentów z projektu realizowanego do 31.03.2021 oraz 30 nowych z listy rezerwowej tworzonej podczas realizacji trzyletniego projektu.

Proces rekrutacji będzie odbywał się na podstawie rozmowy z rodzicami/opiekunami dzieci oraz beneficjentami dorosłymi i analizy dokumentacji (orzeczenia, opinie psychologiczno – pedagogiczne, diagnozy) oraz analizy karty rekrutacyjnej - na podstawie zatwierdzenia spełnienia warunków koniecznych do udziału w projekcie, czyli:
1. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważnego,
2. zamieszkanie na terenie powiatu słubickiego.
Po przyjęciu wymaganej liczby beneficjentów kolejne zgłaszające się osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W drugim i trzecim okresie finansowania wsparciem zostaną objęci ci sami beneficjenci. W przypadku odejścia kogoś z projektu z różnych nieprzewidzianych przyczyn na jego miejsce zostaną zrekrutowane osoby z listy rezerwowe.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie prosimy o wypełnienie Karty rekrutacyjnej i zgłoszenie się do Biura stowarzyszenia, przy ul. Szamarzewskiego 6/35 w Słubicach.