Ułatwienia dostępu

Projekt "Każdy inny – wszyscy równi”
Projekt dofinansowany przez Gminę Słubice.
Termin i miejsce realizacji projektu: 01.04.2022  do dnia: 31.12.2022 roku. Realizacja zadania odbędzie się na terenie gminy Słubice.

Grupa docelowa:
Adresatami projektu będą dzieci, młodzież i  osoby dorosłe z niepełnosprawnościami, członkowie ich rodzin oraz osoby zdrowe – bez niepełnosprawności – także dzieci, młodzież i osoby dorosłe - mieszkańcy gminy Słubice. Planowana liczba uczestników projektu: do 300 osób. Beneficjentami pośrednimi będą inni mieszkańcy gminy Słubice - rodziny i znajomi beneficjentów bezpośrednich.
Cel projektu:
Celem projektu jest  integracja osób z różnymi niepełnosprawnościami
ze środowiskiem lokalnym oraz szeroko pojęta edukacja społeczna dotycząca niepełnosprawności.
Planowane działania:
Działania projektowe obejmują cykl imprez integracyjnych i edukacyjnych: warsztaty integracyjne, konkurs plastyczny, filmy edukacyjne, marsz integracyjny oraz spotkanie integracyjne, które odbędą się ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
W ramach działania planowana jest szeroko pojęta edukacja społeczna mająca na celu likwidację barier mentalnych u mieszkańców gminy oraz u osób  pracujących z osobami niepełnosprawnymi.
Edukacja rodzin osób niepełnosprawnych będzie polegała na umożliwieniu uzyskania wiedzy na temat praktycznych aspektów funkcjonowania z osobą niepełnosprawną, informacji o możliwości uzyskania dofinansowań i szeroko pojętego wsparcia
ze strony instytucji.
Budżet:
Budżet całkowity: 41 420,00
Dofinansowanie: 25 000,00
Wkład własny: 16 420,00