Ułatwienia dostępu

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III”
Dofinansowanie: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Terminy realizacji: 01.04.2021 -31.03.2024

I okres: 01.04.2021 – 31.03.2022
II okres: 01.04.2022 – 31.03.2023
III okres: 01.04.2023 – 31.03.2024
Uczestnicy: 100 osób
Działania: Rehabilitacja w formie terapii: pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii, muzykoterapii, Treningu umiejętności społecznych i arteterapii.
Budżet:  II okres: 1864876,48 – w tym: dofinansowanie: 1767976,48,
wkład własny osobowy: 18 900,00, wkład własny finansowy: 78 000,00,
Koordynator: Joanna Sierżant - Rekret

Cel projektu:
Celem projektu jest wyposażenie członków rodzin osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, metod pracy i oddziaływań terapeutycznych, które pomogą osobom z niepełnosprawnościami na większą integrację w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększą ich aktywność życiową i zaradność osobistą oraz niezależność.


Harmonogram projektu
II okres realizacji

Terapia pedagogiczna : 01.04.2022 – 31.03.2023
Terapia logopedyczna: 01.04.2022 – 31.03.2023
Terapia psychologiczna: 01.04.2022 – 31.03.2023
Terapia integracji sensorycznej: 01.04.2022 – 31.03.2023
Terapia ręki: 01.04.2022 – 31.03.2023
Terapia Biofeedback: 01.04.2022 – 31.03.2023
Trening uwagi słuchowej Tomatisa: 01.04.2022 – 31.03.2023
Muzykoterapia: 01.04.2022 – 31.03.2023
Hipoterapia: 01.04.2022 – 31.10.2022
Arteterapia: 01.04.2022 – 31.03.2023
Trening umiejętności społecznych:  01.04.2022 – 31.03.2023
Rehabilitacja ruchowa: 01.04.2022 – 31.03.2023

Rekrutacja
W pierwszym roku realizacji projektu informacje o naborze zostały przekazane poprzez ulotki dostępne na terenie całego powiatu oraz poprzez umieszczenie informacji o zasadach rekrutacji na stronie internetowej stowarzyszenia i innych stronach instytucji z terenu powiatu i w mediach lokalnych.
Proces rekrutacji odbywał się na podstawie rozmowy z rodzicami/opiekunami dzieci oraz beneficjentami dorosłymi i analizy dokumentacji (orzeczenia, opinie psychologiczno – pedagogiczne, diagnozy) oraz analizy karty rekrutacyjnej - na podstawie zatwierdzenia spełnienia warunków koniecznych do udziału w projekcie, czyli: 1. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważnego, 2. zamieszkanie na terenie powiatu słubickiego.
Po przyjęciu wymaganej liczby beneficjentów kolejne zgłaszające się osoby zostały umieszczone na liście rezerwowej.
W drugimi trzecim okresie finansowania wsparciem zostaną objęci ci sami beneficjenci. W przypadku odejścia kogoś z projektu z różnych nieprzewidzianych przyczyn na jego miejsce zostaną zrekrutowane osoby z listy rezerwowej.
Za rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator merytoryczny.